ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Lisanne van Bruggen Fotografie: de eenmanszaak Lisanne van Bruggen Fotografie. Lisanne Fotografie is tevens een handelsnaam van Lisanne van Bruggen Fotografie.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Lisanne van Bruggen Fotografie een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Lisanne van Bruggen Fotografie voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het als fotograaf uitvoeren van zakelijke branding fotoreportages, schoolfotografie, en bruids-, zwangerschaps-, newborn- en gezinsfotografie. Tevens het via een online webwinkel verkopen van de gemaakte schoolfoto’s, losse foto afdrukken en fotoalbums.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Lisanne van Bruggen Fotografie en klant krachtens welke Lisanne van Bruggen Fotografie de dienst zal uitvoeren.
1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.10. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Lisanne van Bruggen Fotografie worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.11. Website: www.lisannefotografie.nl, 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Lisanne van Bruggen Fotografie gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Lisanne van Bruggen Fotografie of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling via de website dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Lisanne van Bruggen Fotografie en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Lisanne van Bruggen Fotografie zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Indien er geen termijn is aangegeven, is de aanbieding/offerte geldig tot 21 dagen na de datum waarop de aanbieding/offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Lisanne van Bruggen Fotografie zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Lisanne van Bruggen Fotografie met een vooraf geschat aantal uren of het tarief.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Lisanne van Bruggen Fotografie het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Lisanne van Bruggen Fotografie gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Lisanne van Bruggen Fotografie niet.
3.5. Lisanne van Bruggen Fotografie behoudt zich het recht voor om bij een offerte voor een bruidsreportage een vooruitbetaling van 25% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Lisanne van Bruggen Fotografie de datum voor de reportage definitief vastlegt. Gepersonaliseerde producten worden vooraf gefactureerd, Lisanne van Bruggen Fotografie zal de producten leveren na volledige betaling van de factuur.
3.6. Alle door Lisanne van Bruggen Fotografie gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, zonder btw tenzij anders aangegeven, exclusief verzendkosten, drukkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8. Lisanne van Bruggen Fotografie behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Lisanne van Bruggen Fotografie behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.10. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.11. In geval van locatiehuur voor een fotoreportage is de klant verantwoordelijk voor het reserveren daarvan. De daarbij horende extra kosten komen voor rekening van de klant.
3.12. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door Lisanne van Bruggen Fotografie worden gemaakt ten behoeve van het op locatie uitvoeren van diensten indien dit door de klant is verzocht. De vergoeding bedraagt €0,42 cent kilometer vanaf 15 km buiten Amersfoort.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Lisanne van Bruggen Fotografie verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Lisanne van Bruggen Fotografie binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten. Indien klant het aanbod via de elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lisanne van Bruggen Fotografie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
4.4. Lisanne van Bruggen Fotografie heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Lisanne van Bruggen Fotografie zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Lisanne van Bruggen Fotografie wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden of bij annulering van de opdracht 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen of ingehuurde derden, te vergoeden.
4.7. Indien Lisanne van Bruggen Fotografie, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Lisanne van Bruggen Fotografie gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Lisanne van Bruggen Fotografie in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Lisanne van Bruggen Fotografie uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Lisanne van Bruggen Fotografie is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van (bron)materialen of diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. In alle gevallen zal Lisanne van Bruggen Fotografie in overleg met de klant de verhoging van de prijs aan de klant doorberekenen.
4.9. Indien de klant na de fotoreportage versneld bewerkte beelden/foto’s wil ontvangen, wordt op basis van meerwerk op grond van ‘spoedbewerking’ €75,- in rekening gebracht.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR LISANNE VAN BRUGGEN FOTOGRAFIE
5.1. Lisanne van Bruggen Fotografie garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Lisanne van Bruggen Fotografie spant zich in om de gegevens die Lisanne van Bruggen Fotografie voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Lisanne van Bruggen Fotografie met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Lisanne van Bruggen Fotografie is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten en/of diensten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Lisanne van Bruggen Fotografie uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Lisanne van Bruggen Fotografie eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Lisanne van Bruggen Fotografie en/of overige promotionele uitingen van Lisanne van Bruggen Fotografie. Tevens geeft de klant Lisanne van Bruggen Fotografie toestemming om de gemaakte foto’s ter promotionele doeleinden te gebruiken op de website, social media kanalen en in een portfolio. Indien de klant geen toestemming wenst te geven, dient de klant dit voor of tijdens de fotoreportage aan Lisanne van Bruggen Fotografie kenbaar te maken.
5.6. Lisanne van Bruggen Fotografie is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Lisanne van Bruggen Fotografie tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.7. Lisanne van Bruggen Fotografie behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de geleverde bestanden zoals deze door Lisanne van Bruggen Fotografie is opgeleverd.
5.8 De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de af te drukken foto’s. Lisanne van Bruggen Fotografie biedt het drukwerk/ te personaliseren fotoproduct aan de klant aan ter controle alvorens de opdracht definitief wordt uitgevoerd. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk of het te personaliseren fotoproduct, is Lisanne van Bruggen Fotografie niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk/het gepersonaliseerde fotoproduct.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Lisanne van Bruggen Fotografie te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Lisanne van Bruggen Fotografie onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Lisanne van Bruggen Fotografie om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lisanne van Bruggen Fotografie zijn verstrekt, heeft Lisanne van Bruggen Fotografie het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Lisanne van Bruggen Fotografie steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Lisanne van Bruggen Fotografie geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Lisanne van Bruggen Fotografie binnen 14 dagen na levering van de foto’s en/of het fotoproduct doch uiterlijk binnen 60 dagen na afronding van de opdracht. Lisanne van Bruggen Fotografie streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. De klant vrijwaart Lisanne van Bruggen Fotografie één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Lisanne van Bruggen Fotografie nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Lisanne van Bruggen Fotografie niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Lisanne van Bruggen Fotografie inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Lisanne van Bruggen Fotografie tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.10. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product of dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Lisanne van Bruggen Fotografie mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.11. De in artikel 6.10 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen of de dienst heeft afgenomen. In geval van levering van de dienst binnen de bedenktermijn geeft de klant uitdrukkelijk toestemming tot levering van de diensten en het afzien van het recht op herroeping nadat Lisanne van Bruggen Fotografie hier expliciet naar heeft gevraagd.
6.12. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt zij dit binnen de bedenktermijn aan Lisanne van Bruggen Fotografie. Producten die in aanmerking komen voor uitsluiting zijn:
· producten die door Lisanne van Bruggen Fotografie tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de klant (namen, speciale kleuren, data etc.);
· producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

6.13. Indien de klant Lisanne van Bruggen Fotografie de opdracht geeft tot het maken van gepersonaliseerde artikelen vervalt de mogelijkheid tot annuleren.
6.14. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
6.15. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.16. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat zij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.17. Lisanne van Bruggen Fotografie kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.
6.18. Lisanne van Bruggen Fotografie verstuurt het drukwerk met pakketpost van PostNL. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet volledig aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het product.
6.19. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. De klant neemt vervolgens binnen 2 werkdagen na ontvangst van het pakket met de geleverde producten contact op met Lisanne van Bruggen Fotografie. Zodra de klant het beschadigde pakket opent dan wel te laat contact opneemt met Lisanne van Bruggen Fotografie, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Lisanne van Bruggen Fotografie te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden vooraf kenbaar gemaakt. De door Lisanne van Bruggen Fotografie opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. In geval van producten zal Lisanne van Bruggen Fotografie de fotobestellingen binnen 1 tot 5 werkdagen naar de klant verzenden, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en afhankelijk van de voorraad. Fotoalbums worden binnen 6-8 weken aan de klant geleverd. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of wanneer een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan bericht maar uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling. De klant mag op dat moment besluiten tot ontbinding van de overeenkomst en heeft dan recht op teruggave van het betaalde bedrag.
7.2. Een door Lisanne van Bruggen Fotografie vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Lisanne van Bruggen Fotografie niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Lisanne van Bruggen Fotografie, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Lisanne van Bruggen Fotografie mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Lisanne van Bruggen Fotografie beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de opdrachtgever.
7.6. Indien de levering vertraging oploopt of een fotoreportage wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dient te worden, zal Lisanne van Bruggen Fotografie dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de fotoreportage, aan de klant mededelen. Tevens is Lisanne van Bruggen Fotografie gerechtigd een vervanger in te schakelen indien dit nodig is voor de juiste en tijdige uitvoering van de overeenkomst.
7.7. Aan de leveringsplicht van Lisanne van Bruggen Fotografie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lisanne van Bruggen Fotografie geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.
7.8. Geleverde zaken worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden bij normale en minimale afwijkingen, variaties of verschillen in uitvoering. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen, afmetingen en opdrukken.
7.7. Indien de levering door PostNL onverhoopt vertraging oploopt, hanteert Lisanne van Bruggen Fotografie een wachttermijn van 10 dagen. Binnen dit termijn zal Lisanne van Bruggen Fotografie onderzoek doen naar de levering bij PostNL en de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen van updates in de betreffende situatie.
7.8. Producten of diensten welke door Lisanne van Bruggen Fotografie worden geleverd zijn enkel voor het in de offerte overeengekomen gebruik. De geleverde producten mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of voor andere doeleinden dan in eerste instantie in de offerte is overeengekomen.
7.9. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur soms niet gelijk aan het drukwerk. Indien de klant een drukproef wenst, komt dit voor rekening van de klant en zal dit als meerwerk zoals vermeld in artikel 4.7. worden doorberekend. Fouten in/op drukwerk welke zijn ontstaan na akkoord van de klant kunnen niet aan Lisanne van Bruggen Fotografie worden toegerekend. Lisanne van Bruggen Fotografie stelt de leverancier van het drukwerk daarvoor aansprakelijk.
7.10 De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het fotopapier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Lisanne van Bruggen Fotografie verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Lisanne van Bruggen Fotografie biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Bij een bestelling via de webshop zal direct worden betaald alvorens de producten aan de klant worden geleverd. In geval van een bruidsreportage dient de verstuurde factuur 14 dagen voor aanvang van de bruidsreportage te zijn voldaan.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Lisanne van Bruggen Fotografie besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Lisanne van Bruggen Fotografie besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (voor particulieren geldt het wettelijke BIK-tarief) bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Lisanne van Bruggen Fotografie voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door Lisanne van Bruggen Fotografie verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Lisanne van Bruggen Fotografie kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Lisanne van Bruggen Fotografie een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op
8.9. Alle door Lisanne van Bruggen Fotografie geleverde producten en diensten blijven eigendom van Lisanne van Bruggen Fotografie totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Lisanne van Bruggen Fotografie zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, foto’s, (bron)bestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Lisanne van Bruggen Fotografie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Lisanne van Bruggen Fotografie geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Dit geldt ook voor ontwerpen die niet door de klant uitgekozen zijn voor de levering van de producten/diensten.
9.3. De inhoud van de website van Lisanne van Bruggen Fotografie, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Lisanne van Bruggen Fotografie en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Lisanne van Bruggen Fotografie.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Lisanne van Bruggen Fotografie ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Lisanne van Bruggen Fotografie, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Lisanne van Bruggen Fotografie geleverde producten blijven eigendom van de klant. 9.6. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Lisanne van Bruggen Fotografie plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Lisanne van Bruggen Fotografie vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Lisanne van Bruggen Fotografie recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen
9.9. De klant krijgt na levering van de diensten/de producten een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de foto’s. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt geen toegang tot het bronbestand

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Lisanne van Bruggen Fotografie en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Lisanne van Bruggen Fotografie kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Lisanne van Bruggen Fotografie onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Lisanne van Bruggen Fotografie uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Lisanne van Bruggen Fotografie dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Lisanne van Bruggen Fotografie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Lisanne van Bruggen Fotografie toegerekend kunnen worden;
· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Lisanne van Bruggen Fotografie sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Lisanne van Bruggen Fotografie geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Lisanne van Bruggen Fotografie.
10.5. Lisanne van Bruggen Fotografie is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Lisanne van Bruggen Fotografie voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten en diensten van Lisanne van Bruggen Fotografie.
10.7. Lisanne van Bruggen Fotografie is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8. Lisanne van Bruggen Fotografie is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren indien deze discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevat.
10.9. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet aansprakelijk voor beschadigingen die ontstaan tijdens de verzending.
10.10. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet aansprakelijk voor beschadigingen die optreden bij blootstelling van de producten aan vocht en/of warmte.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Lisanne van Bruggen Fotografie is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Lisanne van Bruggen Fotografie weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Lisanne van Bruggen Fotografie kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Lisanne van Bruggen Fotografie een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Lisanne van Bruggen Fotografie onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Lisanne van Bruggen Fotografie of Lisanne van Bruggen Fotografie zelf, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Lisanne van Bruggen Fotografie, wanprestatie door leveranciers van Lisanne van Bruggen Fotografie waardoor Lisanne van Bruggen Fotografie haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Lisanne van Bruggen Fotografie of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Lisanne van Bruggen Fotografie tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Lisanne van Bruggen Fotografie in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek


ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING EN ANNULERING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Lisanne van Bruggen Fotografie opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als Lisanne van Bruggen Fotografie, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Lisanne van Bruggen Fotografie de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
• aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
• ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
• het vermoeden bestaat dat klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
• klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Lisanne van Bruggen Fotografie voortvloeiende verplichting;
• klant inbreuk maakt op rechten van derden;
• klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Lisanne van Bruggen Fotografie
• klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
• bij terugkerende betalingsproblemen.
12.6. Lisanne van Bruggen Fotografie zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.7. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.4 en 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Lisanne van Bruggen Fotografie vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.8. Lisanne van Bruggen Fotografie behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na 3 maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Lisanne van Bruggen Fotografie overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Lisanne van Bruggen Fotografie zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Lisanne van Bruggen Fotografie in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Lisanne van Bruggen Fotografie worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Lisanne van Bruggen Fotografie aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Lisanne van Bruggen Fotografie.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Lisanne van Bruggen Fotografie te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Lisanne van Bruggen Fotografie, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN FOTOREPORTAGES
14.1. Lisanne van Bruggen Fotografie is gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 50% of het volledige factuurbedrag voorafgaand aan de fotoreportage. Indien de (aanbetalings-)factuur niet tijdig voldaan is, zal Lisanne van Bruggen Fotografie de fotoreportage annuleren. Lisanne van Bruggen Fotografie is dan gerechtigd een vergoeding zoals genoemd in artikel 14.9 in rekening te brengen.
14.2. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Lisanne van Bruggen Fotografie worden geleverd.
14.3. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van Lisanne van Bruggen Fotografie, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden.
14.4. Afhankelijk van de gemaakte afspraken in de offerte, zal Lisanne van Bruggen Fotografie een selectie maken van de foto’s of wordt dit in samenspraak met de klant gedaan. Onscherpe en mislukte foto’s worden niet aan de klant geleverd. De klant maakt een selectie uit de overgebleven foto’s en deze zullen door Lisanne van Bruggen Fotografie via Pixieset worden aangeleverd in niet-bewerkbare bestanden.
14.5. Alle gemaakte en geleverde bestanden en foto’s worden voor maximaal 12 maanden door Lisanne van Bruggen Fotografie bewaard. Na 12 maanden worden de bestanden en foto’s gearchiveerd. Op verzoek van de klant kan tot maximaal 1 jaar na het archiveren van de foto’s en tegen een meerprijs van €30,- ex btw per opdracht de bestanden en/of foto’s uit het archief worden opgevraagd.
14.6. De klant is niet gerechtigd aangeleverd beeld- of fotomateriaal te bewerken d.m.v. bijvoorbeeld filters en/of onbewerkt materiaal te verspreiden.
14.7. De foto’s worden (zonder watermerk) aan de klant aangeleverd op het moment dat de klant volledig aan haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.8. Wanneer de klant foto’s op zijn/haar website of social media wil delen, verzoekt Lisanne van Bruggen Fotografie haar naam erbij te vermelden of @lisannefotografie.nl (Instagram). Het is de klant niet toegestaan een andere naam bij de foto’s te vermelden.
14.9. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen fotoreportage en niet binnen 2 werkdagen een andere datum overeengekomen wordt, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:
· annulering tot 3 maanden voor de fotoreportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
· annulering tussen 3 maanden en 30 dagen voor de fotoreportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
 · annulering tussen 30 en 7 dagen voor de fotoreportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag;
· annulering tot 24 uur voor de fotoreportage; de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 85% van het in de offerte overeengekomen bedrag.
14.10. Indien de klant wijzigingen in de overeenkomst wil aanbrengen in verband met locaties en/of kledingwissels is Lisanne van Bruggen Fotografie gehouden deze extra werkzaamheden en/of uren in rekening te brengen als meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7.
14.11. Lisanne van Bruggen Fotografie is niet verantwoordelijk voor de door de klant gemaakte keuzes voor wat betreft visagie en (hair)-styling.
14.12. Indien de klant een fotoreportage buitenshuis heeft geboekt, is Lisanne van Bruggen Fotografie afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden zal Lisanne van Bruggen Fotografie in overleg met de klant besluiten of de fotoreportage door zal gaan, of moet worden verplaatst. Indien de fotoreportage verplaatst dient te worden, zijn hier voor de klant geen kosten aan verbonden.
14.13. Indien de klant foto’s in zwart-wit wenst te ontvangen, zal Lisanne van Bruggen Fotografie deze aanvullende werkzaamheden tegen een meerprijs uitvoeren

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Lisanne van Bruggen Fotografie en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Lisanne van Bruggen Fotografie alleen bindend indien en voor zover deze door Lisanne van Bruggen Fotografie uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Lisanne van Bruggen Fotografie spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
15.4. Indien Lisanne van Bruggen Fotografie op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.5. Zowel de klant als Lisanne van Bruggen Fotografie zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
15.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Lisanne van Bruggen Fotografie hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lisanne van Bruggen Fotografie partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.9. De klant en Lisanne van Bruggen Fotografie zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.10. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Lisanne van Bruggen Fotografie en de klan

Algemene voorwaarden